Utlysning Professor Katie Erikssons Minnespris

Professor Katie Erikssons Minnespris er ett erkännande av ett nordiskt forskningsprojekt inom vårdvetenskap. Priset utdelas av Nordic College of Caring Science Forskningsfond i samarbete med Nordic College of Caring Science.

Professor Katie Eriksson (1943 – 2019) var en av pionjärerna inom vårdvetenskap i Norden. Efter en snabb karriär som sjuksköterska, hälsovårdare och sjukvårdslärare fortsatte Eriksson in på den akademiska banan och 1982 avlade hon filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Helsingfors universitet, Finland.

Sitt livsverk utförde Eriksson under drygt 30 år vid Åbo Akademi i Vasa, Finland dit hon, efter 12 år som rektor för Helsingfors svenska sjukvårdinstitut, kallades år 1986 för att planera ett utbildnings- och forskningsprogram i vårdvetenskap. Planeringen resulterade år 1987 i inrättandet av en institution för vårdvetenskap. Eriksson utnämndes till professor i vårdvetenskap år 1992, och under hennes ledning fick institutionen en ledande position inom vårdvetenskap som har lockat studenter och forskare från hela Norden.

Huvudfokus för Erikssons vetenskapliga arbete var grundforskning. Hon såg vårdvetenskap som en autonom, humanistisk och professionsneutral disciplin och hon utvecklade vårdvetenskapens ontologiska, epistemologiska och etiska grundantaganden. Hennes syn på kunskapsbildning utgick från tanken att etik föregår ontologi, vilket innebär att mänsklig helighet och värdighet genomsyrar forskningsprocessen och sökandet efter kunskap.

Eriksson poängterade även språkets och begreppens innebörd, och för att klarlägga de vårdvetenskapliga begreppen utvecklade hon en modell för systematisk begreppsanalys.

Erikssons utvecklade även vårdvetenskapens substans med fokus på de grundläggande frågorna om vårdande och sökandet efter vårdandets kärna och ethos. I den caritativa vårdteorin lyfts caritas som ethos eller grundläggande motiv för vårdandet. Att lindra lidande och tjäna liv och hälsa var enligt Eriksson vårdens ultimata mål.

Eriksson var en mycket produktiv forskare och författare. Hennes vetenskapliga produktion omfattar över 400 titlar i form av läroböcker, rapporter samt vetenskapliga artiklar i internationella och nationella tidskrifter. En del av hennes titlar har översatts till andra språk, främst till finska och andra nordiska språk, men även till engelska, tyska och till och med till punktskrift.

Professor Eriksson var i många avseenden före sin tid. Hon hade en visionär syn på kunskapsutveckling, utbildning och vårdpraxis. Med sitt banbrytande tänkande har hennes idéer och teorier haft stor genomslagskraft i forskning, utbildning och klinisk praxis, framförallt i de nordiska länderna, och därmed bidragit till konkreta framsteg inom hälso- och sjukvården.

I Nordic College of Caring Science (NCCS) var Eriksson under många år en aktiv kraft, och år 2012 utsågs hon till hedersmedlem i föreningen. Med Katie Erikssons minnespris vill NCCS via sin forskningsfond (NCCSF) förvalta arvet från Erikssons arbete genom att stöda forskning och utveckling i hennes anda.

Syftet med minnepriset
Syftet med minnespriset är tvådelat. Först och främst ska minnespriset utdelas till minne av Katie Eriksson och hennes omfattande arbete relaterat till utvecklingen av vårdteori och vårdvetenskap. För det andra ska minnespriset vara en inspirationskälla för forskare inom vårdvetenskap och stödja den vetenskapliga utvecklingen av vårdvetenskap som utgångspunkt för all vård Priset delas ut till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende på hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död.


Med nordiska forskningsprojekt avses forskningsprojekt som har sitt säte i ett av de nordiska länderna.
Minnespriset utdelas till pågående forskningsprojekt, samt projekt som slutförts inom de senaste 12 månaderna.
Priset är Professor Katie Erikssons minnesdiplom och ett belopp i SKR 50.000 som ekonomiskt stöd till prisvinnarens vårdvetenskapliga forskning. I priset ingår också ett års gratis medlemskap i NCCS, samt ett års gratis prenumeration på tidsskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Med denna utlysning ber NCCSF om att få in förslag på aktuella kandidater för nominering.
Nominering av kandidater till minnespriset ska vara undertecknat av tre namngivna personer.

Det går inte att nominera sig själv. Styrelsemedlemmar i NCCS och ledamöter i NCCSF kan inte nomineras.
Den årliga tidsfristen för att nominera kandidater til minnespriset är den första februari. Formulär för nominering av kandidater kan du ladda ner här nedanför:

Nomineringsformulär sänds på epost til Nordic College of Caring Science Forskningsfond/styrelseordförande Oscar Tranvåg, oscar.tranvag@hvl.no