Årsmötet 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE      

Tid: 27 april 2021, klockan 9.00-12.00.

Plats: ZOOM-möte via länk: erhålles av ulrica.horberg@lnu.se

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga en vecka innan mötet och kan efterfrågas av ulrica.horberg@lnu.se 

Styrelsen har följande punkter till behandling på årsmötet:

Punkt 1/21   Mötets öppnande

Punkt 2/21   a) Val av mötesordförande

b) Val av sekreterare

c) Val av två protokolljusterare

d) Godkännande av att årsmötet har blivit behörigen utlyst

e) Godkännande av dagordningen

Punkt 3/21   Fastställande av röstlängd

Punkt 4/21   Verksamhetsberättelse för 2020, NCCS

Punkt 5/21   Verksamhetsberättelse för 2020, SJCS

Punkt 6/21   Ekonomi för 2020

a) Förvaltningsberättelser för NCCS och SJCS

b) Revisionsberättelse

c) Ansvarsfrihet för styrelsen

Punkt 7/21   Verksamhetsberättelse 2020, NCCSF

Punkt 8/21   Balansräkning 2020, NCCSF

Punkt 9/21   Medlemssituationen i NCCS

Punkt 10/21 Fastställande av medlemsavgiften för 2021

Punkt 11/21 Planering av verksamheten år 2021

a) NCCS – fastställande av verksamhetsplan för 2021

b) SJCS

c) NCCSF

Punkt 12/21 Budget för 2021

a) Budget för NCCS

b) Budget för SJCS

Punkt 13a/21 Presentation av valkommitténs förslag till och val av styrelseledamöter för NCCS  samt medlemmar i redaktionen för SJCS

Punkt 13b/21 Presentation av styrelsens val av ledamöter i NCCS:s forskningsfond

Punkt 14/21 Tilldelning av årets stipendier från NCCS forskningsfond

Punkt 15/21 NCCSF instiftande av Katie Erikssons minnespris

Punkt 16/21 Arbete med och utveckling av föreningens hemsida

Punkt 17/21 Tid och plats för nästa konferens och årsmöte

Punkt 18/21 Övriga frågor

Punkt 19/21 Årsmötet avslutas

Växjö den 22 mars 2021

Styrelsen

Ulrica Hörberg

Ordförande