Bästa medlem!

 

Det här rundbrevet är huvudsakligen en kallelse till årsmötet som äger rum den 26 april klockan 9.00-12.00, på Mälardalens högskola Campus Eskilstuna, Sverige. Rum: B 205. Agendan för årsmötet finns i bilaga 1.

På årsmötet kommer vi att behandla revidering av föreningens stadgar. Nuvarande stadgar saknar vissa delar som hör till en föreningsverksamhet.  Styrelsen har utformat stadgarnas innehåll och rådgjort med medlemmar i föreningen under processens gång. Föreningens revisor har granskat texten och ser inga betänkligheter i dokumentet. I bilaga 2 finns förslaget till stadgar och i bilaga 3 finns en översikt där det går att jämföra likheter och skillnader mellan nuvarande stadgar och det nya förslaget. I förslaget till nya stadgar är § 1 inte ändrad. Under årsmötet vill styrelsen under en separat punkt ha ett samtal med medlemmarna om hur §1 kan omformuleras. I bilaga 4 finns ett diskussionsunderlag som vi kan utgå ifrån vid samtalet.

 

Vi kommer att lägga fram förslag om att skaffa ett organisationsnummer för att underlätta faktureringar. Vi kommer också att diskutera och eventuellt besluta hur styrelsen ska vara sammansatt i fortsättningen. Kan det vara lämpligt att  ha enbart ordinarie ledamöter i styrelsen och ta bort suppleant funktionen?

 

Förutom årsmötesärenden ska vi samtala om vilka frågor NCCS ska ägna sig åt i framtiden. Hur kan vi samverka över landsgränser för att förverkliga föreningens syfte och ändamål?

NCCS har under många år haft en hemsida som har används för att sprida information om föreningens verksamhet. Av praktiska skäl och för att finna ett bättre sätt att utnyttja hemsidan har den gamla plattformen ersatts med en ny (via word.press.com). Styrelsen har under senare delen av året fått hjälp av kommunikationsmedarbetare vid OsloMetostorbyuniversitetet – i Oslo för att påbörja utformningen av den nya hemsidan. Sekreteraren i NCCS:s styrelse har haft regelbunden kontakt och kommer att utveckla hemsidan med funktioner som NCCS önskar, i samarbete med OsloMet. Styrelsen har särskilt diskuterat frågor som rör kommunikation och spridning av NCCS:s angelägenheter och vill att den nya hemsidan i en nära framtid ska bidra till att underlätta kommunikation mellan medlemmar och för rekrytering av nya.

För att vara röstberättigad måste man vara medlem i föreningen. I den senaste rapporten från Wiley framgår att flera medlemmar inte har betalat in medlemsavgiften. Det kan bero på ett administrativt krångel och inte på att man vill lämna föreningen. Styrelsen arbetar med att underlätta sättet att göra inbetalningar   till Wiley. För att vara röstberättigad vid årsmötet måste medlemsavgiften vara betald för 2018. Den är sänkt till 37 £ från och med 2018.

Under eftermiddagen den 26 april, kl. 13.00- 16.00 kommer vi att ha ett öppet seminarium med temat Hur kommer vårdvetenskaplig kunskap patienter till del? Professor emerita Unni Lindström inleder och därefter kommer forskare från våra nordiska länder att presentera sin forskning på det temat. En inbjudan till seminariet finns i bilaga 5.

Dagen innan, den 25 april håller styrelsen för NCCS ett ordinarie möte, liksom redaktionen  för SJCS och styrelsen för NCCSF.

Föreningens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2017, revisorernas berättelse, verksamhetsplan för 2018, samt styrelsens  förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska skickas till medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

De personer som har deltagit i styrelsemötena den 25 april, äter middag tillsammans klockan 19.00 på Järnbergska gården. Du som är medlem, men inte ingår i styrelserna, är välkommen att delta vid middagen på egen bekostnad. Meddela i så fall ditt deltagande till Lena Boussaid, lena.boussaid@mdh.se senast den 18 april.

Välkomna!

Styrelsen/ genom Margareta Asp, margareta.asp@mdh.se

Protokoll fra styremøte NCCS ..